فرمهای مجمع عمومی تعاونی آموزشگاهی

فرمهای مجمع عمومی تعاونی آموزشگاهی         دانلود  word             دانلود  pdf 
اساسنامه تعاونی آموزشگاهی

اساسنامه  شرکت تعاونی آموزشگاهی              word  
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شعار خود در سال جدید در وزارتخانه تأکید کرد:

در کنار گفت‌وگوهای اجتماعی پیرامون تعاون، شعار با تعاون کار ایجاد می‌کنیم تا به رفاه برسیم را دنبال خواهیم کرد. 

شعار سال      ۱۳۹۴                       word 
اساسنامه شرکت تعاونی مصرف جدید ۱۳۹۳

اساسنامه تعاونی مصرف ۹۳               word 
اساسنامه تعاونی مشاغل خانگی جدید ۱۳۹۳

اساسنامه تعاونی تامین نیازمشاغل خانگی       word 
اساسنامه شرکت‌ تعاونی تولیدی

    اساسنامه شرکت‌ تعاونی تولیدی                 word 
اساسنامه شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی

اساسنامه شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی             word 
اساسنامه شرکت تعاونی خدماتی ۱۳۹۳

اساسنامه  شرکت تعاونی خدماتی ۱۳۹۳                     word 
اساسنامه شرکت تعاونی بهداشتی – درمانی

اساسنامه  شرکت تعاونی بهداشتی  – درمانی           word