اساسنامه شرکت تعاونی

 

مقدمه:      حس تعاون مدنیت وداد   مایه الفت بودواتحاد

قرآن کریم همه مومنان رابه همکاری وهمدلی درامورخیرورعایت تقوی فراخوانده است. با الهام ازاین اصل مقدس ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سعی برتحقق این فراخوان الهی دارد