وظایف هیات مدیره شرکتهای تعاونی

با توجه به نقش حساس و تعیین کننده هیات مدیره در تعاونیها و ضمن یادآوری نکات ظریفی که هیات مذکور برای اداره شرکت لازم است مد نظر داشته است این مدیریت و ظایف قانونی و مسئولیت های هیات مدیره را به اختصار یادآوری نموده و امید دارد که مدیران تعاونیها با آگاهی کامل از وظایف و مسئولیتهای خود اداره امور را به نحو قانونی و مطلوب عهده دار گردند.

 

۱-دعوت مجامع عمومی طبق مقررات مندرج در اساسنامه.

۲-اجرای تصمیمات مجامع عمومی.

۳-استخدام ویا اخراج کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی ونظارت و مراقبت درکارآنها .

۴-اخذ تضمین از مدیر عامل و سایرکارکنان شرکت بر اساس مجمع عمومی.

۵-قبول درخواست عضویت واخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا یه یکدیگر واخراج عضو طبق اساسنامه.

۶-نظارت برمخارج شرکت ورسیدگی به حسابها وتسلیم گزارش آنها و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی واداره تعاون شهرستان قشم واداره امور اقتصاد ودارائی محل.

۷-تهیه وتنظیم طرحها و برنامه ها وتقدیم گزارشهای مربوط به مجمع عمومی.

۸-تهیه وتسلیم بودجه ومخارج عملیات شرکت ها در سال آتی و تسلیم آن به بازرسان وپیشنهاد به مجمع .

۹-تعیین نماینده از بینا اعضاءشرکت برای حضوردر جلسات مجامع عمومی شرکت ها واتحادیه تعاونی که شرکت درآنها عضویت دارد.

۱۰- هیات مدیره حق اخراج عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا ماموریتی به وی محول شده است (مانند اعضاءهیات مدیره وبازرسان)ندارد واتخاذ تصمیم در اینگونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.

۱۱-هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است ومی تواند مستقیماً و یا با وکالت  با حق توکیل این نمایندگی را دارد

گاهها ومراجع قانونی وسایر سازمانها اعمال کند.مسئولیت هیات مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

۱۲-کلیه قراردها واسناد تعهد آور شرکت به استثنای موردی که هیات مدیره بمنظور واداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد .پس از تصویب هیات مدیره  یا دو اعضای مجاز شرکت تعیین هیات مدیره معتبر خواهد بود.

۱۳-معاملات شرکت با هریک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بودکه به تصویب مجع عمومی عادی شرکت برسد.

۱۴-هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام مید هد وهیج یک از اعضاء هیات مدیره حق ندارد از اختیارات هیات منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیات مدیره .

۱۵-اعضا هیات مدیره مشترکاً جبران هر گونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنها یا عدم رعایت مقررات به شرکت وارد شود.

۱۶-تحویل وتحول وانتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیره بعدی باید حداکثرظرف ۱۵ روز از تاریخ قبولی هیات مدیره جدید صورت گیرد.کلیه اوراق واسناد ودفاتر و حسابها و مو جودیهای شرکت به هیات مدیره جدید تحویل و ترتیب معرفی اعضا های  مجاز وغیره داده شود.

۱۷-استعفای هر یک از اعضاء هیات مدیره تا تعیین عضو جدید رفع مسئولیت نسبت به وظایف که به وی محول شده است نخواهد کرد.

۱۸-هیچ یک از اعضاء هیات مدیره شرکت یا بازرسان یا مدیر عامل شرکت نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیات مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و عملیات مشابه (مو ضوع عملیات مندرج در ماده ۱۲  اساسنامه )داشته باشد.

۱۹-داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان شرکت باید تابع دولت جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور بوده و سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد.

علاوه بر آن داشتن کارت خدمت وظیفه یا معافیت دائم از خدمت و نداشتن سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکل و عدم محجوریت و ورشکستگی به تقصیر از دیگر شرایط عضو یت در هیات مدیره می باشد .ضمناً هیات مدیره نبایستی سابقه عضویت ویا فعالیت در احزاب و سازمانها و گروهها داشته باشد که مشی ایدوئولوژیک آنها در تضاد و تباین با مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا فعالیت آنها ممنوع شده باشد.


برچسبها: , , , , ,
 
 
ديدگاه خود را بيان کنيد.
*
*