وظایف واحد حسابداری در یک شرکت تعاونی

نظر به اهمیت صحیح امور مالی و حسابداری و نقش آن در مدیریت شرکتهای تعاونی حسابداران مسئول این نوع شرکتها دارای وظایف خطیر وسازنده می باشد مسئولین حسابداری تعاونیها باید توجه داشته باشند هر چند وظایف آنها کتباً ابلاغ نگردیده باشد هر شغل بنابر ماهیت آن دارای مسئولیتهایی است که شخص مسئول باید به آنها توجه کافی بنماید .

در هر حال مهمترین وظایف واحد حسابداری و حسابدار مسئول در یک شرکت تعاونی به شرح زیر خلاصه می شود.

-همکاری بامدیر عامل در تهیه برگ ها ،فرم ها ،اوراق ،کارتها دفاتر مورد نیاز .

-همکاریبا مدیر عامل درتهیه و ثبت وپلمپ دفاتر روزنامه و کل در مرجع ثبت شرکتها .

-بررسی و کنترل مدارک .

-رعایت مقررات قانون تجارت ،قانون مالیاتهای مستقیم ،قانون شرکتهای تعاونی وسایر قوانیین و مقررات جاری از جمله آئین نامه نحوه تنظیم وتحریر ونگاهداری دفاتر واسناد ومدارک .

-تنظیم اسناد حسابداری .

ثبت عملیات (بر اساس اسناد حسابداری) دردفتر(دفاتر)روزنامه .

-انتقال اقلام دفتر(دفاتر)روزنامه به دفتر کل و دفاتر (کارتها )معین .

-تهیه تراز آزمایشی ماهانه (رفع اشتباهات ومغایرتهای احتمالی طبق رویه قابل قبول وارائه آن به مدیر عامل .

-تحریر چک بر اساس اسناد خرید واسناد هزینه طبق دستور مدیر عامل .

-تهیه صورت مغایرات بانکی ماهانه (رفع اشتباهات ومغایرتهای احتمالی طبق رویه قابل قبول وارائه آن به مدیر عامل.

-نظارت بر جریان وجوه وجریان کالا از طریق استقرار کنترلهای مطلوب درحسابداری .

-تهیه لیست حقوق ومزایای کارکنان طبق فرمها ونمونه ها ولیست ها وفرم های مکمل آن (از جمله فرمهای مورد نیاز در رابطه با مراجع مالیاتی  وتامین اجتماعی ).

-تهیه تراز آزمایشی پایان دوره مالی (رفع اشتباهات ومغایرتهای احتمالی طبق رویه قابل قبول).

-تهیه آمار واطلاعات مالی در مورد وضعیت و موجودی انبار در مواقعی که مدیر عامل تعیین مینماید.

-تعیین حساب هائی که پایان سال نیاز به اصلاح دارد.

-همکاری با مسئولین شرکت در انبار گردانی وتطبیق صورت موجودهای عینی با موجودیهای دفتری دفتری(رفع

اشتباهات ومغایرتهای احتمالی طبق رویه قابل قبول).

-ثبت عملیات اصلاحی در دفاتر.

-تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

-تهیه کار برگ

-تهیه صورتهای مالی نهایی(صورت عملکرد ،صورت سود وزیان ،ترازنامه).

-بستن حسابهای موقت وتهیه تراز اختتامی .

-تهیه صورت تقسیم درآمد ویژه و صورتها ویادداشت های مربوط طبق پیشنهاد مدیر عامل .

-بایگانی اسناد،برگه ها ،اوراق ،کارتها ،ودفاتر به منظور استفاده مطلوب وحفظ نگهداری آنها .

-مراجعه به ادارات و موسسات برای انجام امور محوله از طرف مدیر عامل در رابطه با امور مالی .

-رسیدگی به هرگونه اختلاف حساب شرکت با اشخاص طرف حساب قرارداد با شرکت .

-همکاری با هیات مدیره ومدیر عامل در ارسال مدارک مربوطه به مجمع عمومی واظهار نامه مالیاتی و مدارک مربوطه به حوزه عملیاتی شرکت در موعد مقرر.

-همکاری با مدیر عامل درمحاسبه وپرداخت مالیاتها ،حق بیمه وسایر پرداختهای قانونی .

-همکاری با مسئولین واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی ودارائی وبازرس (بازرسان)شرکت وسایرمسئولین در انجام وظایف قانونی آنها زیرنظر مدیرعامل .

-همکاری با مدیر عامل دردفاع از حقوق قانونی شرکت در برابر حوزه وکمیسیون های مالیاتی وسایر مراجع .

-همکاری بامدیر عامل در استقرار نظام کنترل داخلی مطلوب .

-همکاری در تحویل وتحول هیات های مدیره جدید وقدیم و تهیه مدارک های لازم برای تحویل وتحول .

-انجام سایر وظایف حسابداری .


 
 
ديدگاه خود را بيان کنيد.
*
*